Tulevia tapahtumia:

 

Malkakosken laavulla makkaranpaistoa 3.6.2024 klo 18.30.

Kerho tarjoaa nautinta-aineet, Tervetuloa

 

https://www.google.fi/maps/@62.9409685,22.8158911,15.25z?entry=ttu

Kaikki jäsenet tervetulleita

 
 
 
 
 

Kuukausitapaaminen

Joka kuukauden ensimmäinen arki maanantai klo 19.00 alkaen. paikkana kerhotilat osoitteessa Varastotie 11 , 2krs Seinäjoki, jos ei erikseen muuta mainita.

 

 

 

Säännöt


Seinäjoen Seudun Mobilistit ry
PL 99
60101 Seinäjoki 10

SÄÄNNÖT
 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Seudun Mobilistit ry,
sen kotipaikka Seinäjoki ja toimialue Seinäjoki ympäristöineen. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Kerho ja Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi r.y. Finlands Automobil-Historiska Klubb r .y: stä nimitystä Klubi.

2 § Kerhon tarkoituksena on:
- Edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan
- koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat Klubin jäsenet ja
- kehittää Klubin tarkoitusperiä edistävää toimintaa omalla toimialueellaan.

3 § Tarkoituksiaan toteuttaakseen Kerho:
- järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja vanhoille moottoriajoneuvoille sekä
- toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä
- julkaisee vanhoja moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia sekä
- harjoittaa muutakin samanlaatuista, Klubin tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kerho vastaanottaa testamentti ym. lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla voi toimeenpanna rahakeräyksen.

4 § Kerhon jäseniksi pääsevät ne Klubin jäsenet, joiden asunto ja kotipaikka on Kerhon toimialueella. Kerhon toimialueen määrää Klubin hallitus. Kerhon jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä tai kunniajäseniä. Kerhon jäsenillä on yhtälaiset oikeudet ja velvollisuudet, kuitenkin niin, että kannattavilla jäsenillä on ainoastaan puhe- muttei äänivaltaa Kerhon kokouksissa. Sama koskee myös niitä kerhon kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet Kerhon varsinaisia jäseniä, saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Kerhon johtokunta voi yhdistyslain edellytyksin erottaa jäsenen Kerhosta. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa Kerhon kokoukselle ja valituskirjelmä on jätettävä johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Kerho kantaa kunniajäseniä lukuunottamatta jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään Kerhon syyskokouksessa.

6 § Kerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensikerran arvan perusteella vuoden kuluttua. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme johtokunnan jäsentä on saapuvilla.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 § Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten johtokunta voi asettaa työvaliokunnan. Johtokunnan ulkopuolelta otettujen toimihenkilöiden työehdot ja palkkiot päättää johtokunta talousarvion rajoissa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kolme sen jäsentä tietyn asian käsittelemiseksi sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

8 § Puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä johtokunnan kokouksissa, hoitaa hänelle yhdistyslain mukaan kuuluvat tehtävät. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii kerhon kirjeenvaihdosta, hoitaa arkistoa, pitää luetteloa Kerhon jäsenistä ja suorittaa muut johtokunnan antamat tehtävät.
Rahastonhoitaja huolehtii Kerhon rahavaroista ja hoitaa Kerhon tilejä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

9 § Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää annettava Kerhon tilintarkastajille 10 § mainittua tarkoitusta varten.

10 § Tilintarkastajien on ennen maaliskuun 1. päivää annettava johtokunnalle kirjallinen Kerhon kevätkokoukselle esitettävä kertomus toimittamastaan Kerhon hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11 § Kerhon varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa johtokunnan lähemmin määrämänä aikana. Nämä kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Muita kokouksia kutsutaan koolle johtokunnan päätöksen mukaan tai jos vähintään kymmenesosa Kerhon äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta. Muut kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta.

12 § Kerhon kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5) Käsitellään johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.
6) Esitetään Kerhon tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kerhon jäsenen on kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä Kerhon johtokunnalle kirjallinen esitys tammikuun 15. päivään mennessä.

13 § Kerhon syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5) Hyväksytään Kerhon toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuoreksi.
6) Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7) Määrätään Kerhon jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8) Hyväksytään Kerhon talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10) Valitaan johtokunnan muitten erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.
11) Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
Kerhon jäsenten on syyskokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys lokakuun 15. päivään mennessä.

14 § Päätökset tehdään kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä seuraavin poikkeuksin:
1) Kerhon puheenjohtajan on valituksi tullakseen saatava ehdoton ääntenenemmistö.
Mikäli ehdokkaita on kolme tai enemmän ja kukaan ei ensimmäisessä äänestyksessä
saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan toinen äänestys. Ellei siinäkään kukaan saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan kolmas äänestys kahden toisessa äänestyksessä eniten ääniä saaneen kesken. Tasatulos ratkaistaan arvalla.
2) Johtokunnan jäsenet valitaan yksinkertaisella ääntenenemistöllä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.
3) Sääntöjen muuttaminen ja Kerhon purkautuminen päätetään 15. ja 16. pykälien mukaan.

15 § Näiden sääntöjen muutosehdotukset on käsiteltävä Kerhon kokouksessa ja ehdotusten on saatava vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi. Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kyseessä on sääntöjen muutos.

16 § Kerhon purkautumisesta on tehtävä yhtäpitävä päätös kahdessa peräkkäisessä Kerhon kokouksessa vähintään kolmella neljänneksellä annetuista äänistä. Kokousten väliaikojen on oltava vähintään kuukausi. Kokouskutsuissa on käytävä ilmi, että on kysymys Kerhon purkautumisesta. Jos Kerho purkautuu, sen varat on käytettävä tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.

Seinäjoen

Seudun

Mobilistit ry

Postiosoite:

Seinäjoen Seudun Mobilistit ry

Varastotie 11
60100 Seinäjoki

 

Käyntiosoite:

Varastotie 11 , 2krs

60100 Seinäjoki

sähköpostiosoite:

seimobi(ät)gmail.com

 

www.facebook.com/

seinajoenseudunmobilistit

  •